RODO

RODO

RODO - Polityka prywatności

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest CM STARTMED ul. Partyzantów 23 05-092 Łomianki NIP: 966-084-59-26, (dalej „My”, „CM STARTMED ”). CM STARTMED jest zarejestrowanym podmiotem leczniczym po numerem Nr Z-187389-20161028. Adres strony internetowej www.startmed.eu, e-mail:RODO@startmed.eu, tel: + 48 572 66 00 66,

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonej przez nas osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: RODO@startmed.eu

Adres pocztowy: CM STARTMED ul. Partyzantów 23, 05-092 Łomianki (z dopiskiem RODO)
Telefon + 48 572 66 00 66,

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas pierwszej wizyty, a także później w związku ze świadczeniem usługi medycznej w CM STARTMED  (leczenia i zarządzania usługami opieki zdrowotnej). 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez CM STARTMED ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usługi medycznej w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, a także kontaktu z Tobą jako naszym Pacjentem, jak również w celu wydania dokumentacji medycznej osobom przez Ciebie upoważnionym. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych, rachunkowych oraz statystycznych. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. Informowania o usługach medycznych oferowanych przez CM STARTMED
 2. Organizacji akcji promocyjnych oraz programów specjalnych organizowanych w CM STARTMED w których możesz wziąć udział
 3. Gromadzenia danych ze strony www. www.startmed.eu (w tym plików typu cookies) i aplikacji mobilnych w celu odpowiedzi na prośbę o nawiązanie kontaktu lub umożliwienia pozostawienia opinii i informacji

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji medycznej jesteśmy zobowiązani na podstawie art.25 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, do zbierania następujących danych:

 1. oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

  1. nazwisko i imię (imiona),

  2. datę urodzenia,

  3. oznaczenie płci,

  4. adres miejsca zamieszkania,

  5. cechy fizyczne i dane biometryczne (waga, wzrost)

  6. numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  7. w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

 2. opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przepisy prawa nakładają na CM STARTMED obowiązek zebrania od Ciebie informacji o osobach, które upoważniasz do otrzymania informacji o stanie Twojego zdrowia i udzielanych świadczeniach. Jesteśmy również zobowiązani do zebrania danych osób, które upoważniasz do uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej Twojej osoby. Bez wskazania tych danych nie będziemy mogli przekazać im informacji w Twoim imieniu.

Dodatkowo prosimy Cię o dobrowolne podanie informacji takich jak: numer telefonu i adres e-mail, co pozwala nam na szybki kontakt z Tobą, np. w przypadku zmiany terminu wizyty lub przypomnienia o wizycie. Pamiętaj, że bez Twojej zgody nie możemy tego uczynić.

Jakie masz uprawnienia wobec CM STARTMED w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez CM STARTMED ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją. Ewentualny sprzeciw prosimy składać do CM STARTMED jako administratora danych.

Powyższe uprawnienia nie dotyczą danych, które musimy zbierać zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez obowiązujące przepisy prawa np. dotyczące dokumentacji medycznej.

Jeśli uważasz, że doszło do naruszenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z CM STARTMED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z CM STARTMED na terenie Polski,

 2. dostawcom usług zaopatrujących CM STARTMED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających CM STARTMED w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

 4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek jej przechowywania co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu oraz przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy np. realizacji gwarancji,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy o ile przepis prawa nie stanowi inaczej. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym CM STARTMED zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że informacje osobowe wykorzystujemy do analizy lub prognozy statystyk wykonywanych świadczeń medycznych. A także możemy tworzyć profile preferencji naszych pacjentów oraz dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. W trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej i nie przekazujemy danych do podmiotów trzecich.